بررسی رابطه بین خود ناتوان سازی تحصیلی با تاب آوری تحصیلی دانش اموزان مقطع ابتدایی شهر مرودشت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 605

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN05_0290

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق بررسی بررسی رابطه بین خود ناتوان سازی تحصیلی با تاب آوری تحصیلی دانش اموزان مقطع ابتدایی شهر مرودشت است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با استفاده از روش پژوهش همبستگی انجام شد جامعه آماری این تحقیق شامل دانش اموزان مقطع ابتدایی شهر مرودشت می باشد. جهت نمونه گیری از بین افراد جامعه با توجه به جدول مورگان، تعداد ۱۲۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است .برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد که نتایج نشان داد بین خود ناتوان سازی تحصیلی با تاب آوری تحصیلی رابطه معنا دار دارد.خود ناتوان سازی تحصیلی به طور معناداری قادر به پیش بینی تاب آوری تحصیلی آنها می باشد

کلیدواژه ها:

خود ناتوان سازی تحصیلی ، تاب آوری تحصیلی دانش اموزان مقطع ابتدایی

نویسندگان

مریم ستوده

کارمند آموزش و پرورش شهر مرودشت

زهره آقاشیری

کارمند آموزش و پرورش شهر مرودشت

اعظم زارع

کارمند آموزش و پرورش شهر مرودشت

فرزانه بهمنی

کارمند آموزش و پرورش شهر مرودشت