بررسی مدیریت شهری و نقش مشارکت اجتماعی با عملکرد ویژگی های شخصیتی حقوقیشهرداری جهت بهبود اداره شهری و شهروندی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 279

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFKAR01_063

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

شهرداری به لحاظ حقوقی و اداری، جزء موسسه های عمومی محسوب می شود. با این مفهوم شهرداری یک نهاد عمومی اما غیر دولتی استکه اقتدار و رسمیت آن ناشی از رای مردم یا نمایندگان مردم است و در قلمرو وظایف خود بایستی دارای استقلال عمل باشد. خدمات شهرییکی از مهمترین عرصه ها در مدیریت شهری است و سازمان های متعددی موظف به ارائه آن هستند. شهرداری نیز از جمله سازمان هایی استکه بخش عمده ای از خدمات شهرداری را به عهده دارد و بیشتر این خدمات، در حیطه وظایف معاونت خدمات شهری این سازمان است. در دهههای اخیر مدیریت شهری در خدمات رسانی به طور فزاینده ای با چالش های فراوانی روبرو بوده است که این امر ناشی از عوامل گوناگوناجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرایی، مالی و حقوقی متعددی است. هدف مقاله بررسی عملکرد شهرداری و جایگاه حقوقی شهرداری در مدیریتشهری و همچنین نقش مشارکت اجتماعی در بهبود اداره شهر می پردازد. روش این پژوهش توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات آنبه صورت اسنادی، کتابخانه ای می باشد. درسیستم مدیریت شهری، شهرداری اداره امور شهر، شهروندان مشارکت در اجرای امور و قوانین،شورای اسلامی شهر نظارت و هماهنگی بر فعالیت ها و بخش خصوصی پشتیبانی و همکاری با سازمانهای مذبور را عهده دار است که در نتیجهاین همکاری ها و هماهنگی ها منجر به توسعه و عمران شهر می شود. اگر هر کدام از قسمتهای مربوطه از انجام درست وظایف خود سر باز زندموجب بروز اختلال در عمران و آبادانی شهر می شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدرضا رزاقی

کارشناس بازرسی ونظارت، کارشناس حقوقی شهرداری، شیراز ، ایران.

مجید صدر

مسئول واحد حقوقی ، کارشناس حقوقی شهرداری، شیراز، ایران.

مریم مداحی

مسئول دبیرخانه، کارشناس اداری شهرداری، شیراز، ایران.