توانایی و عملکرد شاخص ها و آماره ها در پیش بینی آسیب پذیری خاک از شکل گیری اندوده سطحی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 183

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA06_051

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

چکیده مقاله:

هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی عملکرد و رابطه بین مدل ها و آماره ها در پیش بینی اندوده سطحی در منطقه دشت کوار استان فارس بود. مواد و روش ها: ۸۰ نمونه مرکب از عمق ۰-۲۰) سانتیمتری ) خاک سطحی به شکل تصادفی برداشت و در هرنمونه ۱۹ پارامتر: شامل هدایت الکتریکی ، ماده آلی ، اسیدیته خاک، جرم مخصوص ظاهری ، اجزای بافت ، کربنات کلسیم معادل، ابعاد فرکتالی (مدل های بارتولی ، تایلر و ریولی )، درصد اشباع، کلسیم ، منیزیوم، نسبت جذب سدیم ، رطوبت جرمی ، هدایت هیدرولیکی اشباع و میانگین هندسی قطر خاکدانه ها اندازه گیری شدند. سپس حساسیت پذیری خاک به تشکیل اندوده ساختاری با استفاده از قابلیت شاخص های : اندوده بستن خاک (SI)، میانگین وزنی قطر خاکدانه (MWD)، درصد تخریب خاکدانه (PAD)، چگالی ظاهری نسبی خاک (RBD)، اندوده بستن خاک (IB)، اندوده بستن نسبی (RSI)، سله بندی فائو (CI)، حساسیت به سله بستن (CSI)، درجه فشردگی خاک (SDC) و مقاومت فروروی نسبی (RPR) بررسی و برای ارزیابی انحراف دقت و صحت مدل از آماره های ((RMSE, GSDER, GMER, R۲-adj, RSE RE, RPD, MAE استفاده شد. یافته ها: مطالعات نشان داد که نمایه درجه فشردگی خاک با کمترین اختلاف بین مقادیر اندازه گیری و برآورد شده (۰/۰۰۴) و انطباق آن ها، بالاترین ضرائب تبیین تعدیل شده و همبستگی ، درصد انحراف نسبی به ترتیب با مقادیر ۱۶/۳)، ۰/۹۷، (۰/۹۵ و کمترین مقدار خطای نسبی ، خطای نسبی استاندارد و میانگین خطای مطلق ۰/۰۰۳)، ۰/۰۰۴، (۰/۳۸ توانسته نسبت زیادی از واریانس را توسط مدل در نظر بگیرد. نتایج : بررسی ها نشان داد که شاخص درجه فشردگی خاک با ایجاد یک رابطه خطی از متغیر جرم مخصوص ظاهری به خوبی توانسته تغییرات حساسیت پذیری خاک به تشکیل اندوده ساختاری را تبیین کند. جرم مخصوص ظاهری ، میزان ماده آلی و رس اشباع از جمله مهمترین عوامل تاثیر گذار بر کاهش حساسیت خاک به تشکیل اندوده سطحی هستند.

نویسندگان

ژیلا اسدی فرد

دانشجو دکترا گروه علوم خاک دانشگاه تبریز

عباس احمدی

دانشیار گروه علوم خاک، استادیار گروه علوم خاک

علی اصغر جعفرزاده

استاد گروه علوم و مهندسی خاک

علیداد کرمی

دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس

سیامک علوی کیا

دانشیار گروه اصلاح و نباتات دانشگاه تبریز