بررسی تاثیرات بکارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت بر بهبود عملکرد سازمانی شهرداری پارسیان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 225

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS09_104

تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات بکارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت بر بهبود عملکرد سازمانی شهرداری پارسیان می پردازد. این پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی پیمایشی(علی) میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۲ نفر از کارکنان رسمی، ۱۵ نفر کارکنان پیمانی، ۴ نفر قراردادی و ۷۰نفر در بخش خصوصی، که جمعا ۱۰۱ نفر در سطح شهرداری پارسیان میباشد. که با استفاده از روشسرشماری کل جامعه مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار گرداوری اطلاعات دو پرسشنامه، محقق ساخته تکنیک های حسابداری مدیریت و پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت (۱۹۸۰) بوده است. روایی پرسشنامه های مذکور برمبنای دیدگاه خبرگان و پایایی آنها نیز بر اساس ضریب الفای کرونباخ برای پرسشنامه تکنیک های حسابداری مدیریت ./۸۳۸ و پرسشنامه عملکرد سازمانی ./۹۰۳ مورد ارزیابی و محاسبه گردیده است روش پژوهش از آزمون تحلیل رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده گردید. نتایج حاصل از اینپژوهش بیانگر این است که تکنیک های حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی و مولفه های آن در شهرداریپارسیان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی تاثیر هر کدام از تکنیک های حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

تکنیک های حسابداری مدیریت ، عملکرد سازمانی ، شهرداری پارسیان.

نویسندگان

زلیخا بحری

کارشناس مالی و بودجه