بررسی تاثیر قابلیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر تصمیم گیری مدیران (مطالعه موردی: شهرداری پارسیان)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 191

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS09_103

تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی ازنگارش این پژوهش، بررسی تاثیر ویژگی های سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر تصمیم گیریمدیران (مطالعه موردی شهرداری پارسیان) است. این پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی پیمایشی(علی) می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۲ نفر از کارکنان رسمی، ۱۵ نفر کارکنان پیمانی، ۴ نفر قراردادی و ۷۰ نفر در بخش خصوصی، که جمعا ۱۰۱ نفر در سطح شهرداری پارسیان میباشد. که با استفاده از روش سرشماری کل جامعه مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار گرداوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد،تصمیم گیری های مدیران خوش نیت (۱۳۸۵) و پرسشنامه محقق ساخته سیستم اطلاعاتی حسابداری بر گرفتهاز مدل آلریج گلیناس((۲۰۰۲ بوده است. روش پژوهش آزمون های رگرسیون خطی ساده و ضریب همبستگی بابهره گیری از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که ویژگیهای سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

کلیدواژه ها:

سیستم های اطلاعاتی حسابداری ، تصمیم گیری مدیران ، شهرداری پارسیان.

نویسندگان

زلیخا بحری

کارشناس مالی و بودجه