اولویت بندی ریسک های قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکتیدر شهرداری مشهد و روش های کنترل آنها

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 133

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COMPUTER07_024

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

ریسک ها و خطرات پروژه های عمرانی به دلیل پیچیدگی زیاد و فعالیت های محیط کار، بسیار زیاد می باشد. هدف پژوهشگر در اینپژوهش اولویت بندی ریسک های قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکتی در شهرداری مشهد می باشد. با توجه به موضوع و فرضیه ها،تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی و اکتشافی است. که اطلاعات آن به شیوه میدانی و غیرمیدانی جمع آوری گردیده است. برای تعیین حجم نمونه لازم نیز از جدول برآورد حجم نمونه جرسی مورگان و کرجسی استفادهگردید. بر اساس فرمول جدول مورگان، تعداد حجم نمونه در بین جامعه آماری با حجم حدود ۴۵ نفر شیوه تمام شمار است، ازاین رو به تمام اعضای جامعه پرسشنامه توزیع که در نهایت تعداد ۴۲ پرسشنامه عودت شد. پرسشنامه محقق ساخت برگرفته از پایاننامه درخشان و جلالی ۱۳۹۹ و بر اساس الگوهای استاندارد استفاده شد این پرسشنامه دارای ۸۱ سوال و ۴ مولفه می باشد. پایایی این پرسشنامه ۰/۹۳۲۱ که مورد تائید بود. پرسشنامه های مورد استفاد از نظر روایی مورد تائید قرار گرفتند، معهذا از نظر استاد محترم راهنما برای روایی صوری استفاده گردید وضعیت توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولوموگروف و اسمیرنف بررسی که همهآنها نرمال بودند. اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از آزمون فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام شد و نتایج حاکی از آناست که بر اساس سوال اصلی مهم ترین ریسک قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکتی در شهرداری مشهد ریسک ساختاری با متوسط ریسک ۱/۴.

نویسندگان

محمد رحیمی ازغد

کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد،ایران

ابراهیم علامتیان

استادیارگروه عمران، موسسه آموزش عالی خاوران مشهد، ایران

رامین رحیمی ازغد

کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران