بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر مدیریت زمان در پروژه های عمرانی( مطالعه موردی: شهرداری مشهد)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 108

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COMPUTER07_012

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه در اختیار سازمان ها است. بنابراین توانمندسازی منابع انسانی یکی از مهم ترین اقدامهای سازمانی است که نقشبی بدیلی در موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف و ارتقای اثر بخشی و کارایی منابع انسانی دارد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسیتاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر مدیریت زمان در پروژه های عمرانی شهرداری مشهد انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران وعاملین پروژه های عمرانی شهرداری مشهد می باشد که تعداد آنها ۱۲۰ نفر است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه بر اساس جدولمورگان تعداد ۳۹ نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد " مدیریت زمان؛ هاشمی ۱۳۸۵ و توانمندسازی منابعانسانی؛ اسپریتزر ۲۰۰۳ می باشد. برای تحلیل آماری نرم افزار spss۲۴ و برای آزمون فرضیه ها از روش های تحلیل رگرسیون خطی استفادهشده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، توانمندسازی منابع انسانی بر مدیریت زمان در پروژه های عمرانی شهرداری مشهد، تاثیر مثبت و معناداردارد. چنین میتوان بیان نمود که حدود ۱۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته مدیریت زمان توسط توانمندسازی منابع انسانی تببین می شود. راهکارمناسب برای توانمندسازی منابع انسانی اجرای فرایند توانمندسازی منابع انسانی همچون سایر اقدامات مدیریتی نیازمند برنامه ریزی و اجرای دقیقآن می باشد. این امر تبیین کننده ضرورت وضوح اهداف و راهبردهای لازم برای حصول توانمندسازی می باشد

نویسندگان

سیامک گل نرگسی

استادیار گروه مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

فخرالدین نژاداسماعیل تولا

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

مهدی امیری دلویی

مربی گروه عمران موسسه آموزش عالی خاوران مشهد