بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر ابعاد مدیریت تغییر بر مدیریت بحران در پروژه های عمرانیشهرداری تایباد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 395

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COMPUTER07_006

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی و تجزیه و تحلیل میزان تاثیر ابعاد مدیریت تغییر بر مدیریت بحران در پروژه های عمرانی شهرداری تایباد می باشد.جامعه آماری در این تحقیق شامل شامل مهندسان و کارشناسان ستادی و پروژه های عمرانی شهر تایباد به تعداد ۱۷۰ نفر می باشد، حجم نمونه باکمک جدول مورگان و میانه گیری ۱۲۰ نفر به دست آمده است، جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه مدیریت تغییر و پرسشنامهمدیریت بحران استفاده شده است. هر دو پرسشنامه مذکور بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت تقسیم بندی شدهاند، و پایایی آنها با کمک ضریبآلفای کرونباخ سنجیده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون های مختلف آماری شامل آزمون کلموگروف اسمیرنوف وآزمون معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد فقط ابعاد ایجاد زمینه پذیرش تغییر به میزان ۸۵ درصد و به کارگیری روش آزادمنشانهدر مدیریت تغییر به میزان ۶۰ درصد بر مدیریت بحران در پروژه های عمرانی به روش مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی:پروژه های عمرانیشهرداری تایباد) تاثیر گزار بودند

نویسندگان

اسحق احمدیان

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی خاوران مشهد، ایران

سیامک گل نرگسی

استادیار گروه عمران و محیط زیست، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران