بررسی پدیدارشناسانه عوامل موثر برکیفیت آموزشی از دیدگاه معلمان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 154

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GHADIRCONF09_051

تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی پدیدارشناسانه عوامل موثر برکیفیت آموزشی از دیدگاه معلمان است . پژوهشحاضر با روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه معلمان شاغلدر شهرستان تربت جام بودند که از بین آنها ۳۰ نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری دادهها تا اشباع نظری ادامه پیدا کرد . ابزار گردآوری داده ها،مصاحبه نیمه ساختاریافته است . برای تجزیه و تحلیل دادهها ازراهبردهفت مرحله ای کلایزی استفاده شده است و مصاحبه ها مورد تفسیر قرارگرفت . یافته ها نشان دادندکه از دیدگاه معلمان، هفت عامل بالاترین نقش را در کیفیت آموزش و تدریس داشته اند که شامل : ویژگی هایفردی و حرفه ای معلمان ، مدیریت کلاس درس، برنامه ریزی درسی، فضای فیزیکی، ارزشیابی آموزشی توسطدانش آموزان، نقش آموزش و پرورش، نقش مدارس می باشند ودر نتیجه وجودمعلمانیشایسته،متبحروبرخوردارازتوانمندی حرفه ای وآموزشی بالا،برای انجام آموزش های باکیفیت بسیارضروریوحیاتی است.

نویسندگان

مرتضی حیدری

دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه فرهنگیان،تهران،ایران

حدیثه عارفی زاده

کارشناسی پیوسته رشته مشاوره وراهنمایی،دانشگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران

سمیه دروگر

کارشناسی پیوسته رشته مشاوره وراهنمایی،دانشگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران