مبانی ارزشی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها از دیدگاه اسلام

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 936

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDEASQOM01_042

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1391

چکیده مقاله:

از مهمترین اصول اجتماعی اسلام اصل شورا و مشاوره است که در من ابع اس لامی ب ا دق ت و اهمی ت خاصی مطرح و در سیره پیامبر اکرم(ص) و پیشوایان بزرگ اسلام جایگاه ویژه ای دارد به طوری که س تون فق رات نظ ام اس لامی و ش یوه ای اجتن اب ناپ ذیر در م دیریت جامع ه « نهاد شورا » : می توان گفت اسلامی و جامعه مؤمنان می باشد. بر این اساس مشارکت را می ت وان فراگ رد نیرومن د توزی ع بیش ینه اطلاع ات و نظ ام نیرومن دتر تب دیلجمعی اطلاعات به آگاهی و شناخت دانست. بر این اس اس می دانی گس ترده ت ر از آزادی و انتخ اب پدی د می آید و مردم با اراده عمدی خویش ب ه گ زینش آنچ ه مطل وب م ی ش مارند برم ی آین د . مش ارکت دامن هگزینه ها و فراگرد گ زینش را گس ترده م ی کنن د و تعه د و پذیرش دگرگونی راآس ان م ی گردان د (طوس ی، .(١٣٨٠ مشارکت واقعی زمانی است که مردم از نظ ر ش ناختی و ع اطفی ب ا یک دیگر ش ریک ش وند و هم ه ت وان خود را برای یاری رساندن به افراد بسیج کنند.مشارکت که از آن در حکم دخالت در فرایند تصمیم گیری ، تصمیم سازی و فراگرد اندیشه و عمل ی اد م ی ش ود موج ب اف زایش به ره وری در ک ار ، یگ انگی در می ان م ردم، ک اهش س رخوردگی، ک اهشمقاومت، اف زایش اعتم اد م ردم س الاری و بالن دگی انس ان ه ا، از ب ین رف تن ت رس و وحش ت ناش ی از تنهایی روانی، در هم شکستن فرهنگ سکوت، شکوفا شدن خلاقیت و سر انج ام توس عه ی هم ه جانب همی گردد. متاسفانه گسترش و تحقق نیافتن مفهوم مشارکت به طور واقعی در آموزش و پرورش ، ج دایی ب ین مردم و دولت و مردم با مردم را به همراه آورده است. در حالی که مفهوم مشارکت به دلایل گون اگوناز جمله بالا بودن انگیزه ی دینی ، خدمت به همنوع ،علاقه به گس ترش عل م ودان ش در فرهن گ ای ن کشورسابقه ی دیرینه دارد. رشد روزافزون جمعی ت دان ش آم وزی و اف زایش تقاض ا ب رای آم وزش، مس تلزم ف راهم آوردن مح یطآموزشی مناسب همراه مشارکت تمام اعضای مدرسه در امور جاری آن است. اداره امور مدرسه باید مبتن ی ب ر تص میم گی ری مش ترک، اس تقلال نس بی، انعط اف پ ذیری، روش ه ای غیرمتمرک ز و مشارکت جویانه باش د ت ا فض ای مدرس ه را پوی ا، پرنش اط و فع ال نمای د و توانمن دی ه ا و خلاقی ت ه ای م دیران و معلم ان و دان شآم وزان را ش کوفا و متجل ی س ازد، از ط رف دیگ ر سیاس ت ه ای راهب ردی آموزش و پرورش بر تمرکززدایی، مدرس همحوری و توسعه مشارکت همه جانب ه متمرک ز اس ت ک ه ب ا تف ویض اختی ارات و مش ارکت دان ش آم وزان در ام ور مدرس ه، زمین ه تحق ق اه داف تعل یم و تربی ت .( همگانی فراهم می شود (نساجی، ١٣٨٠

نویسندگان

حسین قلیچ خانی

معلم ابتدایی