نقش نظام پیشنهادات در بهبود عملکرد و بهره وری سازمان آموزش و پرورش

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,482

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDEASQOM01_035

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1391

چکیده مقاله:

امروزه یکی از متداولترین معضلاتی که سازمانها به آن مبتلا هستند مشکل ناتوانایی سازمان در اس تفاده بهین ه از ت وان ب القوه کارکن ان ب ه وی ژه درس طوح نی روی انس انی و کارشناس یوتخصصی است. این ام ر س بب ک اهش به ره وری س ازمان و ن اتوانی در رقاب ت در عرص ه های ملی و بین المللی گردیده است. بهترین راه برای برطرف کردن این مشکل ب ه ک ارگیریسبک مدیریت مشارکتی بوده است که به توسعه فردی کارکن ان و ایج اد روحی ه خودب اوری ، مسئولیت پذیری و تعهد در آنان منجر می شود. نظام پیشنهادات با استفاده از توانمندی کارکنان خ ود م ی توان د ب ا ش ناخت مش کلات و مس ائلموجود در سازمان آموزش و پرورش، در حل آنها اقدام نماید . از طرفی پیش نهادات و ط رح های ارسال شده از جانب معلمین و سایر کارمندان در تصمیم گیری ها و بازنگری برنامه هاو مق ررات ، اف زایش رض ایت ش غلی و تعه د س ازمانی ، انعط اف پ ذیری بیش تر کارکن ان در براب ر تغیی رات اعم ال ش ده، بهب ود ش رایط و مح یط ک اری ، کم ک ب ه بهب ود رواب ط م دیر و معلم ین ، بهب ود روش های ت دریس و ارزش یابی ، اص لاح کت ب درس ی و ک اهش تعارض ات و تضادها تاثیر سازنده ای دارد.

کلیدواژه ها:

سبک مدیریت مشارکتی – بهره وری سازمانی – تعهد سازمانی

نویسندگان

مریم سادات نجفی

آموزگارپایه اول ابتدایی دبستان سلطنت لسانی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • رمضانی، جلال(4 38 1). مدیریت مشارکتی با تاکید برنظام پیشنهادها. ...
  • .رهنورد، فرج ا.. _ مدیریت مشارکتی، تئوری و عمل ; ...
  • -4 .ذاکر، محمد علی، آشنایی با نظام مدیریت مشارکتی و ...
  • -ع. زراعت پیشه، علی محمد، مدیریت بر مبنای پیشنهاد، مجله ...
  • میرزاقی، ح(384 1). ده گام به سوی تقویت خلاقیت. بازدید ...
  • نمایش کامل مراجع