نظام پیشنهادها ابزاری مناسب جهت ارتقاء کارآمدی سازمانی وبهبود عملکرد (تشکیل نظام پیشنهادهای استانی) (دراستانداریهای کشور)

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,260

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDEASQOM01_014

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1391

چکیده مقاله:

با توجه به ابلاغ دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادهااز سوی دولت درسال ٧٦ از ابتدای اس تقرار آن در س ازمان ه ای دولت ی کش ور تابح ال بدلیل مدیریت سنتی موجود در سازمان های دولتی وعدم مش ارکت کارشناس ان وکارکن ان متخص ص وب ا تجرب ه در تص میم گیریه ای م دیریتیمجموعه سازمانی بعنوان تصمیم سازان مجموعه وعدم اعتقاد مدیران با توجه به مدیریت سنتی به دریافت نظرات از کارکن ان درس ازمان ه اموجب از بین رفتن جرات اظهار نظر در کارکنان گردید. که با تلاش بسیاربعداز تشکیل نظام پیشنهادهادر س ازمانها ورواج مش ارکت کارکن ان در تصمیم گیریهای مجموعه ه ا ، مق داری از دی دگاه ه ای م دیران ب ه مش ارکت دادن کارکن ان درتص میم گی ری ه ای م دیریتی تغییرنم ود . ام اهنوز باید بسیار تلاش کرد تا نگاه مدیران را نسبت به این ابزار مشارکتی بعنوان یک ابزار یاری دهنده وکمک کنن ده ب ه مدیردرتص میم گی ریعوض کرد و(من) بودن را به (ما) بودن تبدیل نمود واین کار زمان زیادی را طلب می کند تا در سازمان های ما این اب زار ج ای خ ود را پی داکند . اگ ر م ا بخ واهیم ای ن ک ار در اس رع وق ت ب ه نتیج ه مطل وب برس د بای د ه ر س اله در اینگون ه همایش ها ب ه آس یب شناس ی نظ ام پیش نهادها درهرس ازمانی ب ه پ ردازیم وپ س از جم ع بن دی آس یبها ب دنبال راهکاره ای س ازنده واجرای ی وعملی اتی باش یم ونق اط ق وت وض عف اج رای نظ ام پیش نهادها را پی دا کن یم وب ه کلی ه س ازمانهای دولت ی اب لاغ نم اییم . وب ه ارائ ه چن د مقال ه نظ ری ک ه از نکت ه نظ رات تئ وری نظری ه پ ردازانواندیشمندان خارجی که متناسب با فرهنگ کشورخود نظراتی را ارائه کرده اند وشاید بافرهنگ کشور ما مغایرباشد بسنده نکنیم وفقط ازآنه ابعنوان تجربیاتی که قبلا درکشورهای دیگرانجام شده برای پیشبرد وموفقی ت نظ ام پیش نهادها در کش ورو ب ومی س ازی آنه ا بادی دگاه فرهن گاسلامی ایرانی استفاده کنیم وبدنبال راهکارهایی باشیم که بتواند بص ورت عملی اتی واجرای ی م ا رادر اف زایش به ره وری س ازمانی وارتق اء کیفی خدمات رسانی به جامعه راهنمایی کند وبا کمترین هزینه ما رابه اهداف برنامه ریزی ش ده در س ازمان برس ا ند . درهمایش ها م ا بای د ب هدنبال بررسی چگونگی اجرای نظام پیشنهادها در کشوربا فرهنگ سازمانی متغیی ر درس ازمانهای دولت ی باش یم . س ازمانها بای د موفقیته اییراکه با اجرای نظام پیشنهادها ودریافت پیشنهاداز کارشناسان متخصص وکارکنان باتجربه مجموعه خود کسب کرده اند بص ور ت مقال ه ارائ هنمایند تا دیگرسازمانها بتوانند بعنوان الگو ازاین ایده ها وموفقیتها در سازمان خود استفاده کنند . درمقاله ارائه شده با توجه به گذشت بیش از یک ده از استقرار نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی کش ور ب ه ش کل وزارتخان ه ای ک ه اکث ر ابدلیل عدم وجود رقابت وعدم حمایت از سوی مدیران ارشد در وزارتخانه ها ودولت ، وعدم در اولوی ت قرارگ رفتن در برنام ه ه ای س ازمانها،کمت ر دراس تفاده ازای ن اب زار س اده وکارآم دنظام پ ذیرش وبررس ی پیش نهادها موف ق بودن د ودراکث ر س ازمانها بعن وان ی ک ن ام از ی ک نظ ام مشارکتی باقی مانده وخیلی به آن اهمیت داده نم ی ش ود .بنظ ر م ی رس د ش اید ک ه ی ک تغیی ر در رون د وش کل اس تفاده از ای ن اب زار مش ارکتیبتواند تحرک وانگیزش کارکنان را در انجام امور محوله افزایش دهد وهمچنین موجب یک رقاب ت س الم در ب ین س ازمانهای اس تانی هراس تانی از کشور شود . بهمین دلیل این حقیر این راهکار جدید را بعنوان مقاله به این همایش ملی ارائ ه م ی ک نم ش اید نقش ی در تغیی ر اج رای ای ن نظ ام وت اثیری دربهتر شدن روند اجرای این ابزار مشارکتی در سازمانهای دولتی کشورداشته باشم وبتوانم با نسخه ای جدید گامی ب رای معض ل ب ی انگیزگ ی وبی تفاوتی کارکنان در سازمانها که یک معضل بزرگ اداری در کشور است بردارم .

نویسندگان

عبدالرضا مطهری نسب

کارشناس نظام پیشنهادها

محبوبه فرشچی

دبیرکمیته فرعی