آسیب شناسی کاربردی و چالشهای نظام پیشنهادات آموزش وپروش استان قم

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,232

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDEASQOM01_013

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1391

چکیده مقاله:

نظام پیش نهادها یک ی ازروش ه ای م دیریت مش ارکتی واب زار مناس بی ب رای دریاف ت ،بررس ی واجرای نظرات نو وتحول آفرین است . این نظام با هدف بهره گیری ازتوانمندی کارکنان در ارتقاء کمی وکیفی خدمات س ازمان،بهبودارتباط م دیر ب ا کارکن ان وم راجعین ،ب ازنگری تص میمات واص لاح برنام ه واف زایش رض ایت شغلی تشکیل شده است. این نظام درشناخت نیروهای توانمند ،اف زایش فرهن گ به ره وری،تس هیل وتقوی ت دس تیابی ب هاهداف،کاهش مقاومت دربرابر تغییرات وافزایش مسئولیت پذیری وتعهد ش غلی نق ش مهم ی را در سازمان ایجادمی کند.این نظام درکنار نقش موثر خود دربهبودعملکرد دچار چالش ها وآسیب هایی نیز شده است که مهمترین آنها عبارتنداز: برخوردارنب ودن از م دیران توانا،علاق ه من دوفعال،اطلاع رس انی مح دودوناکافی جه ت تبی یناه داف وعملک رداین نظ ام،بی تجربگ ی عوام ل اجرایی،ض عف کارشناس ی دقی ق پیشنهادات،طولانی شدن روند پذیرش ،اجرا وتقدیر ازپیشنهاد دهندگان. برای کاهش آسیب ها راهکارهایی نظیر انتصاب دبیر اجرایی توانا وعلاقه من دبرای ای ن نظ امپرهیز ازاعم ال س لایق شخص ی وگ رایش ه ای سیاس ی درپ ذیرش ی ارد پیش نهاد،اطلاع رس انی دقیق ازعملکرد نظام،پیش بین ی پیام دها وحاش یه س ازی ه ا قب ل از پی اده س ازی ط رح ،اس تفاده بیشترازظرفیت وتواناییهای بازنشستگان،دانش آموزان واولیای آنهاواستفاده از نظام پیشنهادات گروهی توصیه می شود.

نویسندگان

زهره سادات نجفی

دبیر مدرسه راهنمایی خوشرفتار

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • رمضانی -جلال، مدیریت مشارکتی، انتشارات پیام، 1384 ...
  • فصلنامه مدیریت، انتشارات آموزش وپرورش، شماره38 _ 9 3پاییز83 شیدایی ...
  • ترنر-سوزان، ترجمه اسکندری حفارغ، ابزارهایی برای موفقیت درمدیریت، تهران 1384 ...
  • نمایش کامل مراجع