اثرات تسهیم دانش و تناسب فرد - سازمان بر رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتارکاری نوآورانه در شهرداری بجنورد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 231

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF14_001

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات تسهیم دانش و تناسب فرد - سازمان بر رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتارکاری نوآورانه شهرداری بجنورد میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شهرداری بجنورد به تعداد ۲۵۰ نفر بوده که با توجه به جدول مورگان ۱۲۷ نفربه روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و پرسشنامه های پژوهش توزیع و جمع آوری گردید. جهت گردآوری داده های مربوط به ابعاد فرهنگ سازمانی، نوآوری و عملکرد سازمانی از پرسشنامه برگرفته از مطالعه سودیبجو و همکاران(( ۲۰۲۱ استفاده شد و پایایی مولفه های هر سه متغیر به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ همگی بالای ۰/۷ بدست آمد که نشان دهنده اعتبار و پایایی بالای پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش از روش مدل ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج مدل ساختاری نشان داد تسهیم دانش و تناسب فرد - سازمان بر رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتارکاری نوآورانه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسن فرجی

کارمند شهردای بجنورد