بررسی قرارداد پیمانکاری ساختمان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,100

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCA05_119

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1401

چکیده مقاله:

قرارداد ساختمان یک قرارداد نوظهوری است که علاوه بر حکومت قواعد عمومی قراردادها، تابع احکام ویژه مندرج دراین قانون است. پیمانکاری در لغت به معنی مال یا غله پیش از آمده شدن، و فروش قبل از تحویل جنس آمده است.پیش خرید در لغت یعنی خریدن کالایی که هنوز حاضر و موجود نیست و خریدار پولی می دهد تا بعدا کالا را تحویلبگیرد . قراردادهای پیمانکاری ساخت یا مقاطعه کاری کامل ترین نوع قراردادهای دولتی به شمار می روند. قراردادهایمزبور عموما مشتمل بر یک موافقت نامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، جدول زمان بندی کلی، فهرستبها و مقادیر کار، مشخصات فنی )مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی( و نقشه های اجرایی است. از لحاظتعارض اسناد، مفاد موافقت نامه بر مفاد شرایط عمومی پیمان، مفاد شرایط عمومی پیمان بر شرایط خصوصی پیمان برمفاد اسناد تکمیلی و قراردادهای الحاقی اولویت دارند، به گونهای که هیچ گاه شرایط خصوصی نمی تواند، مفاد شرایطعمومی و شرایط عمومی نمی تواند مفاد موافق نامه را نقض کند. در پیمان عمومی ساخت، غیر از طرفین قرارداد یعنیکارفرما و پیمانکار، اشخاص ثالثی نیز دخالتی دارند که برابر ضوابط موجود جزء ارکان اجرایی قرارداد محسوبمیشوند.

نویسندگان

سپیده وندادیان

دانشجوی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن