تحلیل مفهوم تروریسم از منظر حقوق اسلامی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 529

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCA05_117

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1401

چکیده مقاله:

حادثه ۱۱ سپتامبر زمینه ای را فراهم ساخت تا بار دیگر بحث ترور و تروریسم درصدر مباحث جهانی قرار گیرد ودین اسلام به عنوان نوک حمله رسانه های غربی مورد توجه واقع شود. از آن زمان، حملات عمده ای متوجه جهاناسلام گردید و تشکیلاتی در آموزه های متعالی اسلام صورت گرفت. از جمله مناقشه انگیزترین مسائل از هنگاممطرح شدن بحث تروریسم در دهه های اخیر ) دهه هفتاد به بعد( بررسی مساله تروریسم در میان آموزه هایاسلامی بوده است. اگر چه تاکنون توافق عام در این رابطه- تعریف و ارکان تروریسم- صورت نگرفته است، اماطلیعه های مثبتی از نزدیکی آراء کشورها در این خصوص مشاهده میگردد )طرح کنوانسیون جامع ۲۰۰۵ (. پیشینهنه چندان طولانی واژه تروریسم در ادبیات سیاسی جهان، این نکته را به ما نشان میدهد که چنین مساله ای به جزدر چند سال اخیر، در اسلام مطرح نشده است )البته حداقل از نظر ترمینولوژی(. ترور به عنوان یک حرکت ومکتب در جهان اسلام سابقه ندارد، چون خلاف ادبیات ارزشی و فرهنگ معنوی قرآنی و اسلامی و خلاف نصصریح قرآن، احادیث اهل بیت و نیز سیره پیامبر و مغازی ایشان بوده است. با توجه به اهمیت موضوع این مقالهدرصدد بررسی مفهوم تروریسم در اسلام است. تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی و تحلیلی است. بر ایناساس، از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده شد. به طور کلی با توجه به بررسیهای انجام گرفته میتوانگفت که، اسلام که با کشتن انسانها به غیر حق سر سازش ندارد، بنابراین میتوان تایید نمود که، با توجه بهحرمت عام ترور در اسلام، تروریسم محکوم است

نویسندگان

مسلم قزل بیگلو

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز