بررسی نقش سازمان های مردم نهاد جوانان در خدمت رسانی به مردم استانسیستان و بلوچستان و جایگاه آن ها بین مردم

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 163

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TATAS01_118

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

امروزه سازمان های مردم نهاد به عنوان مهم ترین بخش جوامع مدنی به حساب میآیند. توانایی ها و تاثیرگذاری این سازمان هادر حدی است که به جد می توان سازمان های مردم نهاد را بازوان دولت ها و عاملان توسعه و پیشرفت جامعه قلمداد نمود هدفپژوهش حاضر بررسی نقش سازمان های مردم نهاد جوانان در خدمت رسانی به مردم استان سیستان و بلوچستان و جایگاه آنها بین مردم می باشد . روش تحقیق توصیفی –پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر اعضای انجمن های مردم نهاد استانسیستان و بلوچستان به تعداد ۳۱۶ نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش طبقه ای نسبی انتخاب شدند، ابزار پژوهشپرسشنامه استاندارد محمدجانی و دستغیب ۱۳۹۷ بر پایه طیف لیکرت بوده که برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد، که برابر ۰/۸۳۷ محاسبه و برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون خطی و تی تک نمونه ای استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سازمان های مردم نهاد جوانان در خدمت رسانی به مردم استان سیستان و بلوچستان تاثیر مثبت و معناداری P<۰.۰۵ دارند و از بین ابعاد قوانین مقررات، زیرساخت ها و حمایت مالی بیشترین تاثیر را بر خدمت رسانی به مردم استان سیستان و بلوچستان دارد. همچنینجایگاه سازمان های مردم نهاد جوانان بین مردم کمی کمتر از متوسط و مثبت است

کلیدواژه ها:

سازمان های مردم نهاد جوانان ، خدمت رسانی ، سیستان و بلوچستان ، انجمن

نویسندگان

عبدالصمد ناظری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

وحید پورشهابی

استادیار گروه مدیریت، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران