CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی نقش سازمان های مردم نهاد جوانان در خدمت رسانی به مردم استانسیستان و بلوچستان و جایگاه آن ها بین مردم

عنوان مقاله: بررسی نقش سازمان های مردم نهاد جوانان در خدمت رسانی به مردم استانسیستان و بلوچستان و جایگاه آن ها بین مردم
شناسه ملی مقاله: TATAS01_118
منتشر شده در اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

عبدالصمد ناظری - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
وحید پورشهابی - استادیار گروه مدیریت، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

خلاصه مقاله:
امروزه سازمان های مردم نهاد به عنوان مهم ترین بخش جوامع مدنی به حساب میآیند. توانایی ها و تاثیرگذاری این سازمان هادر حدی است که به جد می توان سازمان های مردم نهاد را بازوان دولت ها و عاملان توسعه و پیشرفت جامعه قلمداد نمود هدفپژوهش حاضر بررسی نقش سازمان های مردم نهاد جوانان در خدمت رسانی به مردم استان سیستان و بلوچستان و جایگاه آنها بین مردم می باشد . روش تحقیق توصیفی –پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر اعضای انجمن های مردم نهاد استانسیستان و بلوچستان به تعداد ۳۱۶ نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش طبقه ای نسبی انتخاب شدند، ابزار پژوهشپرسشنامه استاندارد محمدجانی و دستغیب ۱۳۹۷ بر پایه طیف لیکرت بوده که برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد، که برابر ۰/۸۳۷ محاسبه و برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون خطی و تی تک نمونه ای استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سازمان های مردم نهاد جوانان در خدمت رسانی به مردم استان سیستان و بلوچستان تاثیر مثبت و معناداری P<۰.۰۵ دارند و از بین ابعاد قوانین مقررات، زیرساخت ها و حمایت مالی بیشترین تاثیر را بر خدمت رسانی به مردم استان سیستان و بلوچستان دارد. همچنینجایگاه سازمان های مردم نهاد جوانان بین مردم کمی کمتر از متوسط و مثبت است

کلمات کلیدی:
سازمان های مردم نهاد جوانان، خدمت رسانی، سیستان و بلوچستان، انجمن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1563407/