بررسی خصوصیات امولسیون کنندگی و کف کنندگی صمغ آلوچه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 98

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DPCONF05_127

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش به منظور ارزیابی خصوصیات سطحی صمغ آلوچه، محلول امولسیون و کف از محلول های ۵ / ۰ و ۱ %(وزنی/ حجمی) صمغ تهیه شد. ظرفیت امولسیفایری و پایداری امولسیون ها پس از یک هفته و یک ماه در دمای اتاق و یخچالمورد ارزیابی قرار گرفت. مطابق نتایج افزایش غلظت صمغ سبب افزایش معنیدار ظرفیت امولسیفایری و پایداری امولسیون درطی مدت زمان نگهداری در هر دو دما ذکر شد. تصاویر میکروسکوپی امولسیون نشان داد که با افزایش غلظت صمغ، اندازه ذراتامولسیون کاهش یافته است. نتایج خصوصیات کف کنندگی نشان داد که افزایش غلظت صمغ آلوچه سبب افزایش ظرفیتکف کنندگی و پایداری کف شد.

نویسندگان

رومینا محبی

دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

رضا فرهمندفر

دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیساری

رضا اسماعیل زاده کناری

استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیساری

جعفر محمدزاده میلانی

استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیساری

جمشید فرمانی

دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیساری