بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی بازار و شکنندگی بازار سهام با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 56

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_188

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی بازار و شکنندگی بازار سهام با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای ۵۹۳۱-۱۴۰۰ است. تحقیق حاضر از منظر هدف در دسته تحقیقهای کاربردی قرار میگیرد و از منظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی-ههمبستگی است. جامعه آماری این مطالعه کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران هستند که در بازه زمانی مورد مطالعه فعال بودهاند. تعداد ۵۱۱ شرکت در مطالعه حاضر به شیوه هدفمند انتخاب گردید. تجزه و تحلیلها با استفاده از رگرسیون چندگانه و با بهرهگیری از نرمافزار Eviews صورت پذیرفت. نتایج حاکی از این است که بین متغیر ریسک نقدشوندگی با بازدهی سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد اما بین متغیرهای شکنندگی بازار و نسبت قیمت به سود با بازدهی سهام رابطه منفی و معناداری مشاهده گردید. با توجه به نتایج میتوان دریافت که تاثیر معناداری بین ریسک نقدشوندگی و شکنندگی بازار سهام با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد

نویسندگان

مریم طیبی

کارشناسی حسابداری محض دانشگاه خوارزمی