بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر سطح تفکر استراتژیک سازمانی (مورد مطالعه: چهار سازمان منتخب در شهر تبریز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 39

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_117

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

تفکرا ستراتژیک درا ستمرار بقا وپیشرفت درمحیط متغیر وپویای امروزی نقش بسیارمهمی را بازی مینماید.فرهنگ سازمانی الگویی مشترک و نسبتاپایدار از ارزش ها،باورها واعتقادات ا سا سی دریک سازمان ا ست.بنابراین میتوان گفت انجام هرگونه تغییر وتحول بنیادی در سازمان تنها ازطریق شناخت فرهنگ آن سازمان امکانپذیر می .با شد هدف پژوهش حا ضر،برر سی تاثیرفرهنگ سازمانی برسطح تفکراستراتژیک است.روش پژوهش،توصیفی وازنوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی برمدل معادلات ساختاری است.مدیران صفی و ستادی سازمان های جهاد کشاورزی به عنوان یک سازمان دولتی،شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران بهعنوان یک سازمان تولیدی، شرکت مخابرات ا ستان آذربایجان شرقی به عنوان یک سازمان خدماتی و شعب بانک ملی به عنوان یک سازمان مالی در سطح شهرتبریز باروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای مطالعه انتخاب .شدند پر سشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی کامرون وکوئین و پر سشنامه تفکرا ستراتژیک گلدمن تو سط آزمودنی هاتکمیل وپایایی و روایی پر سشنامه های مذکور احراز .شد نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دادکه تمام مولفه های فرهنگ سازمانی باتفکراس تراتژیک همبستگی .دارند با اجرای الگوی معادلات ساختاری با رویکردحداقل مربعات جزئی برای آزمون رابطه فرهنگ سازمانی باتفکر استراتژیک مشخص شدکه الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخورداراست و تفکراس تراتژیک ازطریق فرهنگ سازمانی تبیین شده است.همچنین تمامی ضرایب مسیرالگوی پیشنهادی نیزمعنادار بوده است.

نویسندگان

حسین بیرام زاده

کارشناس ارشد مدیریت MBA دانشگاه سمنان