بررسی رابطه بین احساس تنهایی و رضایت زناشویی با اعتیاد به اینترنت در زوجین

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 52

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF10_178

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

افزایش استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی ، موجبات دوری اعضای خانواده از یکدیگر را فراهم ساخته است بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین احساس تنهایی و رضایت زناشویی با اعتیاد به اینترنت در میان زوجین شهر نجف آباد انجام گردید.این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه زوجین شهرستان نجف آباد در سال ۱۳۹۹ بودند. تعداد ۵۰ نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های احساس تنهایی ، اعتیاد به شبکه های اجتماعی و رضایت زناشویی اینریچ پاسخ دادند. دادهها با روش تحلیل رگرسیون گام به گام با استفاده از نرم افزار ۲۳SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت رابطه معنادار وجود ندارد (۰۵/۰ .(p> اما بین رضایت زناشویی و اعتیاد به اینترنت رابطه معنادار وجود دارد (۰۵/۰ .(p< همچنین نتایج نشان دادند ۲۰% از واریانس اعتیاد به اینترنت توسط رضایت زناشویی تبیین شده است . بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که با ارائه راهکارهایی جهت کاهش اعتیاد به اینترنت می توان در جهت افزایش و ارتقاء رضایت زناشویی گام برداشت . نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده مشاوران خانواده قرار گیرد.

نویسندگان

آسیه شاکری

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ا یران

زهرا توانگر

استاد گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران