بررسی تاثیر قابلیت های پویای بازاریابی بر انعطاف پذیری بازارمحور (مورد مطالعه:شرکتهای صادراتی مستقر در شهرک های صنعتی استان لرستان)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 84

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF04_006

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

چکیده مقاله:

شرایط رقابتی و تغییرات فزاینده خواسته های مشتریان و محیط کسب و کار امروزی، شرکت ها را برای ادامه حیات و دستیابی به جایگاه بهتر، نیازمند انطباق با شرایط متغیر بازار و همسو شدن با آن می کند. در چنین شرایطی، انعطاف پذیری مبتنی بر تغییرات بازار یا بعبارتی انعطاف پذیری بازار محور نه تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت محسوب می گردد. لذا بررسی عاملی که بر انعطاف پذیری بازار محور تاثیر گذار باشد، می تواند در ایجاد، حفظ و توسعه این مهم راهگشا باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر قابلیت های پویای بازاریابی بر انعطاف پذیری بازارمحور انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت، توصیفی- همبستگی با رویکرد پژوهش کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۱۰ نفر از مدیران وکارشناسان بازاریابی شرکت های واقع در شهرکهای صنعتی استان لرستان که دارای حداقل دو سال فعالیت صادراتی بودند، تشکیل شده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، ۹۰ پرسشنامه به تعداد اعضای نمونه توزیع گردید. تحلیل داده های جمعیت شناختی به کمک نرم افزار ۲۴ SPSS و تجزیه و تحلیل داده ها به منظور آزمون فرضیات از روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار ۳Smart PLS .انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده آن است که مولفه قابلیت های پویای بازاریابی اثر مثبت و معناداری بر انعطاف پذیری بازار محور دارد. بنابراین به مدیران شرکتهای با فعالیت صادراتی توصیه میشود با ایجاد و بکارگیری قابلیت های پویای بازاریابی، انعطاف پذیری بازار محور این شرکت ها را ارتقا بخشیده که موجب تطابق بیشتر و بهتر با شرایط متغیر بازارهای داخلی و بین المللی خواهد شد

کلیدواژه ها:

قابلیت های پویای بازاریابی ، انعطاف پذیری بازار محور ، شهرکهای صنعتی استان لرستان.

نویسندگان

نسا بیرانوند

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

محسن عارف نژاد

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

سیدنجم الدین موسوی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خر مآباد، ایران.