اثر گونه و مکان کاشت و برهم کنش آن ها بر شاخص های کیفی علوفه و واحد دامی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 116

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNRE06_238

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1401

چکیده مقاله:

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر گونه و مکان کشت و برهم کنش آن ها بر شاخص های کیفی علوفه و واحد دامی چهار گونه برتر فسکیوی بلند، علف پشمکی، علف باغ و علف قناری در مرحله رشد رویشی انجام شد. آزمایش به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در قالب طرح خرد شده در مکان با سه تکرار در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تبریز انجام شد. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح پنج درصد و تجزیه و تحلیل داده های مربوط به برهم کنش گونه و مکان کشت با استفاده از آزمون توکی انجام شد. نتایج نشان داد گونه های مورد مطالعه بر شاخص های کیفی علوفه و واحد دامی تاثیر معنی دار داشتند (۰.۰۵>p). بالاترین کیفیت نسبی علوفه و شاخص ارزش نسبی علوفه در گونه علف قناری (به ترتیب ۵۷/۱۰۸ و ۰۱/۱۲۳) بود. گونه فسکیوی بلند (۱۸/۱) بالاترین واحد دامی را داشت. نتایج نشان داد مکان کشت بر شاخص های کیفی علوفه و واحد دامی تاثیر معنی دار داشت (۰.۰۵>p). کیفیت نسبی علوفه و شاخص ارزش نسبی علوفه در گیاهان کشت شده در گلخانه بالاتر از مزرعه و واحد دامی در گیاهان کشت شده در مزرعه بالاتر از گلخانه بود. برهم کنش بین گونه و مکان کشت بر صفات مورد بررسی وجود داشت (۰.۰۵>p). بالاترین کیفیت نسبی علوفه و شاخص ارزش نسبی علوفه در گونه های علف پشمکی و علف قناری کشت شده در گلخانه (به ترتیب ۶۱/۱۱۶ و ۰۳/۱۳۰؛ ۵۲/۱۱۱ و ۵۸/۱۲۵) بود. بالاترین واحد دامی در گونه فسکیوی بلند کشت شده (۲۷/۱) در مزرعه گزارش شد.

کلیدواژه ها:

گونه ، شاخص ارزش نسبی علوفه ، کیفیت نسبی علوفه ، مکان کشت ، واحد دامی

نویسندگان

حسین بهروزپور

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، ایران

علی جعفری

استادیار بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، ایران

حسن فضائلی

استاد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، تهران، ایران

رضا محمدی

دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویجکشاورزی.

مختار خواجوی

استادیار بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، ایران