بررسی اثر هشت هفته تمرین ورزشی بر عملکرد شغلی جامعه مهندسی در یک شرکت خصوصی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 73

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOREN-2-2_001

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: ورزش و آمادگی جسمانی و تاثیر آن بر شغل و عملکرد شغلی ازجمله مباحثی است که بخشقابل توجهی از دقت و توجه صاحب نظران را به خود اختصاص داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ورزشو آمادگی جسمانی بر عملکرد شغلی در جامعه مهندسی در یک شرکت خصوصی بوده است.روش کار: جامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه کارمندان شرکت سلمانیان فارس تشکیل دادند که از میان آنهاتعداد ۵۰ نفر به صورت داوطلب به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. آزمودنی ها به طور تصادفی در دو گروه تمرین(۲۵ نفر) و گروه کنترل (۲۵) قرار گرفتند. گروه تمرین به مدت ۸ هفته تمرینات ورزشی اجرا کردند. در ابتدا و انتهای دوره پرسشنامه ی عملکرد شغلی پاترسون توسط دو گروه تکمیل شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون tو نرم افزار SPSS۱۶ استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین عملکرد شغلی پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترلوجود ندارد (P=۰/۱۱). همچنین تفاوت معنیداری بین میانگین عملکرد شغلی طبقه پیشآزمون و پسآزمون گروه تمرین وجود دارد (P=۰/۰۰۱). تفاوت معنیداری در میزان افزایش عملکرد شغلی بین دو گروه تمرین و کنترلوجود دارد (P=۰/۰۰۱).نتیجه گیری: به طورکلی، نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده تاثیر مثبت ورزش و آمادگی جسمانی بر عملکرد شغلیدر محیط کار بوده است.

نویسندگان

عبدالصالح زر

گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

سمانه زارعی

گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

ابوالفضل شایان نوش آبادی

گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران