دیدگاه اجتماعی و اقتصادی دولت به اوقات فراغت شهروندان انگلیسی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 178

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNSMUMA01_033

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1401

چکیده مقاله:

شواهد بسیار زیادی وجود دارد که نشان میدهد ورزش و فعالیت بدنی رکنی اساسی در ایجاد اوقات فراغت برای عموم مردم میباشد . به همین سبب دولتهای مختلفی از جمله دولت انگلیس با شناخت کافی از جامعه به سمتی رفتهاند تا علاوه بر استفاده از مزایای جسمانی و روانی ورزش و فعالیتبدنی در جامعه از مزایای اجتماعی و اقتصادی آن نیز بهرهمند شوند. در همین راستا هدف مطالعه حاضر بررسی دیدگاه اجتماعی و اقتصادی دولت به اوقات فراغت شهروندان انگلیسی بود. تحقیق حاضر کیفی و از نوع تحلیل محتوا میباشد. جامعه آماری را مستندات رسانه ای، اسناد کتابخانه ای، آرشیوهای دانشگاهی و آمارهای ملی-ورزشی انگلیس تشکیل دادند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که در نهایت ۱۸) مقاله، ۱۲ سند دانشگاهی، ۵ سند ملی در زمینه اوقات فراغت، ۱۱ سایت رسمی کشور انگلیس ) مورد بررسی قرار گرفتند. به جهت تایید روایی و پایایی تحقیق حاضر از نظر سه نفر از متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد. همچنین در تحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری استفاده شد که در مجموع شش محور و ۳۹ کد شناسایی شد که تمامی این عملیات با نرم افزار اطلس۸ صورت گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دولت انگلیس با توسعه زیرساختها، توجه به سلامت عمومی مردم، برنامه ریزی برای گروه های سنی مختلف توانسته است علاوه بر درآمدزایی در سطح کلان تا حدود زیادی هزینه های درمان مردم را نیز کاهش دهد. از طرفی هم با فرهنگ سازی از مدرسه و دانشگاه، استفاده حداکثری از رسانه و فناوری و توجه به زیباسازی شهری با رویکرد فعالیت بدنی و در جهت غنی سازی اوقات فراغت توانسته است به بعد اجتماعی و فرهنگی نیز توجه نماید. درنهایت میتوان اظهار داشت استفاده از ورزش در بستر اوقات فراغت علاوه بر اینکه سلامت اجتماعی جامعه را تضمین می کند میتواند موجب درآمدزایی برای دولتها نیز شود و چهره شهر یا منطقه را با ایجاد اماکن و بسترهای ورزشی تغییر دهد. بنابراین پیشنهاد میشود که دولت ایران نیز دیدگاه خود را نسبت به اوقات فراغت با رویکردها و استانداردهای جهانی همگام سازد تا علاوه بر ایجاد درآمد و ایجاد اماکن مجهز و حرفه ای، سلامت عمومی مردم را نیز تضمین نماید و اوقات فراغت را برای رده های سنی مختلف غنیتر سازد.

نویسندگان

سیدامیر اجاق

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

نیما حسن زاده

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

سیده سحر اجاق

دبیر تربیت بدنی