بررسی خصوصیات کیفی و کمی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری در جهت ارزیابی عملکردآن در سال ۱۳۹۹ (تصفیه خانه شهرستان ایوان، استان ایلام)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 82

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EICONF08_001

تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1401

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به مسئله کم آبی و خشکسالی در کشور، در بسیاری از طرحهای فاضلاب کشور، استفاده مجدد از پساب برای آبیاری و مصارف کشاورزی وتخلیه به آب های سطحی از اهداف اصلی این طرح ها به حساب می آید و بطور کلی فاضلاب های تصفیه شده به عنوان یکی از منابع آب غیر متعارف مطرحبوده و حتی در شرایط خشکسالی یک منبع آب مطمئن می باشد. در تحقیق حاضر عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهرستان ایوان( به مدت یکسال انجامگرفت. سپس داده های به دست آمده از نمونه برداری با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران و استفاده مجدد آن برای مصارف کشاورزی وآبیاری و تخلیه به آب های سطحی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج این بررسی نشان میدهد که مقادیر سنجش شده از پارامترهای عملیاتی مانند: دما، سدیم،کلسیم، منیزیم، فلوراید، کلراید، نیتریت،نیترات، بروماید، فسفات، سولفات،کدورت، فلزات سنگین شامل (روی، نیکل،کروم، مس، سرب ، کبالت و کادمیم)، TS,TDS,DO,TSS,BOD۵,COD,PH وکلیفرم و تخم انگل به ترتیب با میانگین: ۱۷.۷۹ درجه سانتی گراد ۷۲،۷۷.۵۳،۲۷.۸۴،۰/۲۶۸ ، ۵۸،۸۹۷، ۰/۳۴۳۸،۱۷.۹۸۲، ۳۹۵ ، ۱۰۰ میلیگرم بر لیتر ۴.۳۴۲NTU و (فرمول در متن اصلی مقاله) میلی گرم بر لیتر ۷.۵۵، ۱۳.۳۶،۸.۲۳،۹.۸۱،۲.۲۵،۵۵۲.۹۳،۵۶۲.۷۴ میلیگرم بر لیتر و MPN ۱۱.۴۳ و صفر با استانداردهای سازمان محیط زیست در زمینه استفاده مجدد در کشاورزی، آبیاری و همچنین برای ورود به آبهای سطحی مطابقت دارد. پارامتر کلر باقیمانده با میانگین ۰.۵۶ میلیگرم بر لیتر بااستانداردهای سازمان محیط زیست برای تخلیه به آبهای سطحی مطابقت دارد اما برای استفاده پساب در جهت آبیاری و کشاورزی) با استاندارد سازمانمحیط زیست ایران که برابر ۲۱ /. میلیگرم بر لیتر می باشد( مطابقت ندارد. در نهایت با توجه به پارامترهای اندازه گیری شده تصفیه خانه فاضلاب شهریایوان، از عملکرد مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سمیه ذوالفقاری

کارشناسی ارشد شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروئی، دانشکده علوم و فناوری های نوین

مسعود عموزاده

دانشجوی دکتری آب و فاضلاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

پیمان کریمی

دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران