بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر راهبردهای فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در آموزش فیزیک

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 164

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FMCBC06_035

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر راهبردهای فراشناختی بر عملکرد دانش آموزان در آموزش فیزیکانجام شده است. این پژوهش آزمایشی، از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است.جامعه ی آماری پژوهش شاملکلیه دانش آموزان پسر پایه دهم شهرستان فردوس می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای است که ۶۰نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی در دو گروه ۳۰ نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برایاندازه گیری متغیرهای پژوهش از آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته استفاده شد. گروه آزمایش تحت آموزش راهبردهایفراشناختی قرار گرفتند. ابتدا از دانش آموزان گروه کنترل و آزمایش پیش آزمون پیشرفت تحصیلی گرفته شد سپسدانش آموزان گروه آزمایش طی دو جلسه ۲ ساعته تحت آموزش راهبردهای فراشناختی قرار گرفتند ؛ به گروه آزمایشسه هفته زمان تمرین و تکرار این راهبرد ها داده شد و از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و اطلاعات حاصل پس از جمعآوری مورد تحلیل قرار گرفت. فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره و نرم افزار spss ۲۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی معنادار بوده است.

نویسندگان

محمد ابراهیمی دباغ

استادیار دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد

علی سعیدی

استادیار دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد

محمود اطلاعی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد