پیش بینی رفتارهای خودتخریبگری فرزندان نوجوان براساس ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی مادران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 24

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_1669

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر پیش بینی رفتارهای خودتخریب گری فرزندان نوجوان براساس ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی مادرانبود. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل در سال۱۳۹۶-۹۷ شهر تهران در مقطع متوسطه اول بود. با روش نمونه گیری در دسترس نمونه ای به حجم ۲۸۰ نفر انتخاب شد. ابزار جمعآوریداده های پژوهش شامل پرسشنامه صفات پنجگانه شخصیت- فرم کوتاه کوستا و مک گری (۲۰۰۲)، هوش هیجانی بار-آن(۱۹۸۶) و خودتخریب گری مزمن کلی (۱۹۸۵) بود.داده های پژوهش با استفاده از SPSS-۲۲ و با کمک روش های آمار توصیفی وضریب همبستگی و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی مادران بارفتارهای خودتخریب گرانه پسران نوجوان آن ها رابطه معنی داری وجود دارد .(P<۰/۰۵) و دو متغیر ویژگی های شخصیتی و هوشهیجانی مادران به طور همزمان ۰/۴۸ درصد از واریانس رفتار خودتخریب گری پسران را تبیین کرده اند. ویژگی های شخصیتی وهوش هیجانی مادر در رفتارهای خودتخریب گرانه پسران آن ها می تواند نقش موثری داشته باشد.

نویسندگان

آزاده نوروزی فرد

کارشناس ارشد مشاوره خانواده