ارتباط بین اختلال عملکرد جنسی زنان متاهل سنین باروری با خشونت خانگی علیه زنان: یک مطالعه مقطعی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 249

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF10_101

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

چکیده مقاله:

مقدمه : عملکرد جنسی یکی از موارد مورد نیاز برای بهبود کیفیت زندگی افراد است. اختلال در عملکرد جنسی باعث بروز مشکلات جدی در زندگی و کیفیت زندگی افراد میشود. عوامل متعددی می تواند این اختلال را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا، مطالعه حاضر جهت بررسی ارتباط خشونت خانگی با اختلال عملکرد جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شیراز انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بر روی ۵۱۴ نفر از زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شیراز انجام شد. ابزار گرداوری داده شامل پرسشنامه محقق ساخته در مورد نوع و مدت خشونت و پرسشنامه استاندارداختلال عملکرد جنسی( FSFI )بود . داده ها با استفاده از نرم افزار ۱۶ SPSS جمع اوری و انالیز شد.از ازمونهای کای اسکور،تی تست و فیشر نیز جهت انالیز استفاده گردید . نتایج: میانگین سنی کل نمونه ها۳۰/۹ ±۵/۸ سال بود . ۱۵۲ نفر (%۴۱) از افراد دچار اختلال عملکرد جنسی از خشونت کلامی رنج میبردند. تنها ۴۷ نفر((%۳۲/۹ از افراد بدون اختلال از خشونت کلامی رنج میبردند.نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین اختلال عملکرد جنسی با خشونت علیه زنان ارتباط معنی داری وجود دارد(.(p ۰.۰۵ همچنین با اختلال عملکرد جنسی با مدت زمان خشونت نیز ارتباط معنی داری وجود داشت(. (p=۰.۰۳ نتیجه گیری: در این مطالعه شایعترین نوع خشونت دیده شده در زنان خشونت کلامی بود. همچنین عملکرد جنسی زنان با خشونت و مدت زمان خشونت خانگی علیه زنان ارتباط معنی داری داشت .

نویسندگان

زهرا بیگی

مربی مامایی، گروه مامایی، واحد میبد، دانشگاه ازاد اسلامی، میبد، ایران

غزال مروستی نیا

دانشجوی کارشناسی مامایی، گروه مامایی، واحد میبد،دانشگاه ازاد اسلامی، میبد، ایران

مهری مکی

مربی پرستاری، گروه پرستاری، واحد میبد، دانشگاه ازاد اسلامی، میبد، ایران

زهرا یزدانپناهی

گروه مامایی، مرکز تحقیقات مادر و جنین ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز