تحلیل عاملی عوامل موثر بر تاب آوری شهریمورد مطالعه: شهر زنجان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 48

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICONF09_237

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تحلیل عاملی موثر بر تاب آوری شهر ( شهر امن) بود . تحقیق حاضر از نظر پزوهش جزء تحقیقات کاربردی در قالب توصیفی – تحلیلی طراحی شده بود. جامعه آماری تحقیق مردم شهر زنجان بودند که بر اساس آخرین آمار بیش از نیم میلیون نفر تخمین زده می شود ، که ۴۰۰ نفر بعنوان نمونهطبقه بندی تصادفی انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات مورد نیاز توسط پرسشنامه محقق ساخت با ۲۰ سوال انجام پذیرفت. نسبت روائی محتوی از روش لاوشه مورد بررسی قرار گرفت و بمنظور روائی سازه از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد و پایایی آن بر اساس آزمون آلفای کرونباخ ۸۲۲,. بدست آمد . برای تحلیل اطلاعات و داده ها از روش آماری توصیفی و استنباطی ( تحلیل عاملی تائیدی ، تحلیل عاملی اکتشافی و فریدمن ) استفاده شد . نتایج بدست آمده موید تاثیر گذاری عامل های : ابعاد تاب آوری شهری ، اثرات بحران بر زیر ساخت ، واکنش به اضطرار ، شهر امن و آگاهی از خطرات طبیعی و انسانی بر میزان تاب آوری شهر زنجان بودند.

نویسندگان

امیدرضا غنی

دانشجوی دکتری کارآفرینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

سیدمهدی موسی کاظمی

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه پیام نور تهران

علی نصیری

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه پیام نور تهران