نقش گردشگری شهری به منظور درآمد پایدار شهرداریهامطالعه موردی: شهر ساری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 256

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICONF09_011

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

تحقیق جاری با هدف بررسی تاثیر گردشگری مذهبی بر درآمد پایدار شهرداری ساری صورت گرفت . ابعاد سه گانه درآمد پایدار شامل مطلوبیت ، تداوم پذیری و انعطاف پذیری مورد توجه هستند. تاثیر گردشگری بر هر یک از این ابعاد نیز به عنوان اهداف فرعی پژوهش مورد توجه است . جامعه آماری پژوهش ، کارشناسان و برنامه ریزان حوزه تحقیق در شهر ساری بودند که در شهرداری ساری مشغول فعالیت بودند. گردآوری دادهها با ابزار پرسشنامه صورت گرفت . پرسشنامه ها با روش نمونه گیری در دسترس در اختیار ۵۰ نفر از کارشناسان و برنامه ریزان حوزه تحقیق در شهر ساری قرار گرفت . به منظور بررسی فرضیه های تحقیق تحلیل استنباطی با کمک نرم افزار SPSS صورت گرفت . با توجه به نرمال بودن داده ها بر اساس آزمون کولموگروف اسمیرنف ، تحلیل رگرسیون به عنوان روش تحلیلی مورد استفاده قرار گرفت . یافته ها نشان داده است که سطح معناداری ۰۲۱,۰ بدست آمده که کمتر از مقدار ۰۵,۰ است و ضریب ۳۲۶,۰ برای متغیر گردشگری نشان داد که گردشگری به طور معناداری بر پایداری درآمد شهرداری ساری تاثیر مثبت دارد. در بررسی تاثیر ابعاد درآمد پایدار نیز مشخص شد برای بعد انعطافپذیری، سطح معناداری ۰۳۸,۰ به دست آمده و ضریب متغیر گردشگری در آن ۳۱۱,۰ است که نشاندهنده معناداری مدل رگرسیون و تاثیر مثبت گردشگری بر بعد انعطاف پذیری است . سطح معناداری آنالیز واریانس مرتبط با بعد تداوم نیز ۰۲۲,۰ به دست آمد که با توجه به ضریب ۳۲۳,۰ برای متغیر گردشگری در مدل رگرسیون نتیجه گرفته شد که گردشگری تاثیر مثبت و معنادار بر بعد تداوم درآمدهای شهرداری ساری دارد. برای بعد مطلوبیت سطح معناداری ۰۰۶,۰ به دست آمد و ضریب متناظر متغیر گردشگری در تحلیل رگرسیونی ۴۶۸,۰- است که نشان می دهد گردشگری تاثیر منفی و معنادار بر بعد مطلوبیت درآمدهای شهرداری ساری دارد. نتایج تحلیل دادهای مبتنی بر آزمونهای مربوطه نشان داد که گردشگری تاثیر مثبت و معناداری بر درآمد پایدار شهرداری دارد. فرضیه های مرتبط با ابعاد درآمد پایدار نیز مشخص نمود گردشگری بر دو بعد تداوم درآمد و انعطاف پذیری درآمد تاثیر مثبت دارد، در حالی که گردشگری مذهبی بر بعد مطلوبیت درآمد شهرداری تاثیر منفی دارد.

نویسندگان

صدرالدین متولی

دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، ایران

زهرا باقری جامخانه

دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، ایران