سنجش رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری بهبهان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 207

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSHCONF16_064

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری بهبهان در حوزه خدمات شهری انجام گرفته است. بنابراین از نظر هدف، توسعه ای - کاربردی و روش تحقیق آن از نوع پیمایشی و توصیفی - تحلیلی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی شهروندان بالای ۱۸ سال ساکن در شهر بهبهان است که بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ تعداد آنها برابر با ۸۸۴۱۴ نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با ضریب اطمینان ۰/۹۵ درصد ۳۸۰ نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری پژوهش تصادفی ساده و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات و یدگاه های کارشناسان و صاحبنظرات تایید شده و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، محاسبه و ضریب آلفا برای تمامی شاخص های مورد مطالعه بزرگتر از ۰/۷ دو سطح توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است. در بخش توصیفی، مشخصات پاسخگویان و در بخش استنباطی با استفاده از آزمون های آماری کولموگروف - اسمیرنوف، تی تک نمونه ای و فریدمن به بررسی پرسش های اساسی این پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری بهبهان در تمامی شاخص های مورد مطالعه (خدمات عمرانی، خدمات شهری، خدمات نظارتی و رفاه اجتماعی) کمتر از حد متوسط بوده است. در ادامه نتایج و خروجی های آزمون فریدمن نشان داد که میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری بهبهان در حوزه های مختلف مورد بررسی دارای تفاوت معناداری بوده و بیشترین میزان رضایتمندی شهروندان مربوط به حوزه خدمات شهری می باشد.

نویسندگان

مجید گودرزی

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز

سعید امان پور

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز

زهرا شورائی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز