بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و فرار مالیاتی در بازار بورس اوراق بهادر تهران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 98

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EMA-6-2_010

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر ، بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و فرار مالیاتی در بازار بورس اوراق بهادر تهران می باشد. پژوهش حاضر دارای دو فرضیه میباشد. جامعه آماری تحقیق ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ بود، که با نمونه گیری صورت گرفته، تعداد ۵۰۰ شرکت انتخاب گردید. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی بود. اطلاعات صورت های مالی شرکتها با مراجعه به، سایت سازمان بورس و سایت سازمان امور مالیاتی گردآوری شده است. به منظور آزمون فرضیه ها، از مدل های رگرسیون آماری استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد روابط سیاسی شرکت رابطه مثبت و معنی داری با فرار مالیاتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

نویسندگان

کریم بیات

استاد و عضو هیئت علمی، دانشگاه تربیت مدرس

آسیه فرازنده نیا

استاد دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مهدی صادقی مرشت

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین پیشوا