بررسی رابطه عملکرد سازمانی با یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: سالن ورزشی وحدت شهرداری مشهد)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 233

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARSEP10_091

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

چکیده مقاله:

بسیاری از شرکت های معاصر درگیر محیط کسب و کار پیچیده ای شده اند که نیازمند کارایی بالاتر، اثربخشی و رقابت پذیری برمبنای نوآوری و دانش هستند. هدف از این تحقیق بررسی و مطالعه رابطه یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در سالن ورزشی وحدت شهرداری مشهد است. در این تحقیق فرض شده است که بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد. به منظور انجام تحقیق، ابتدا مبانی نظری تحقیق تشریح شد و سپس روابط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، ۶۰ نفر می باشد که شامل کلیه کارکنان سالن وحدتشهرداری مشهد می باشد، که از طریق جدول مورگان ۵۲ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت جهتسنجش عملکرد سازمانی و پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی مارسیک و واتکینز جهت تاثیر یادگیریسازمانی پرداخته شده است. در انتها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گرفت و پس از تجزیه و تحلیل فرضیه، رابطه مستقیم بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی موردپذیرش قرار گرفت و در نتیجه به دست آمده سطح فردی در مرحله اول و سطح سازمانی در مرحله دوم، جزهمهم ترین سطح ها یادگیری سازمانی هستند که بر عملکرد سازمانی تاثیر بیشتری را دارند.

نویسندگان

غلامعلی حسامی

کارشناسی آمار، رئیس اداره هماهنگی پیگیری ویژه معاونت مالی و پشتیبانی، شهرداری مشهد، ایران

ملیحه ضمانی مقدم

کارشناسی مدیریت بیمه، کارشناس امور اداری، شهرداری مشهد، ایران

آیدا مباشری

کارشناس ارشد عمران، کارشناس عمران، شهرداری مشهد، ایران

سیدعلی حسینی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، کارشناس نوسازی و تحول سازمانی، شهرداری مشهد، ایران