بررسی اثر سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت و آنزیم بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 359

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TICNF07_009

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش به منظور بررسی اثر خوراک گلوتن ذرت با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی وجمعیت میکروبی جوجه های گوشتی، از تعداد ۳۲۰ قطعه جوجه یک روزه نر سویه راس ۳۰۸ در قالب طرح کاملا تصادفیبا آرایش فاکتوریل ۲×۴ شامل چهار سطح خوراک گلوتن ذرت (صفر، ۲۴، ۳۶ درصد) و دو سطح مولتی آنزیم (صفر و ۰/۰۷ درصد) استفاده شد. به هر تیمار آزمایشی، چهار تکرار حاوی ۱۰ قطعه پرنده اختصاص یافت. نتایج نشان داد که استفاده از ۳۶ درصد خوراک گلوتن ذرت در جیره توانست مصرف خوراک را در مقایسه با جیره فاقد این ترکیب در دوره رشد افزایش دهد (P<۰/۰۵). استفاده از آنزیم در جیره فاقد خوراک گلوتن ذرت توانست افزایش وزن روزانه را در کل دوره پرورش در مقایسه با سایر تیمارها بهبود دهد (P<۰/۰۵). همچنین در این دوره، ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای فاقدخوراک گلوتن ذرت که حاوی و فاقد آنزیم بودند، در مقایسه با سایر تیمارها کمتر بود. با افزودن ۳۶ درصد خوراک گلوتنذرت به جیره، قابلیت هضم چربی خام در مقایسه با جیره های فاقد یا حاوی ۱۲ درصد از این ترکیب به صورت معنی دارافزایش یافت، و استفاده از آنزیم نیز سبب افزایش قابلیت هضم پروتئین خام جیره شد (P<۰/۰۵). استفاده از ۱۲ و ۲۴ درصد خوراک گلوتن ذرت همراه با آنزیم در جیره توانست جمعیت باکتری های اسید لاکتیکی را در مقایسه با تیمار فاقد خوراک گلوتن ذرت و تیمارهای حاوی ۱۲ و ۲۴ درصد خوراک گلوتن ذرت به تنهایی، افزایش دهد (P<۰/۰۵). همچنین با افزودن آنزیم به جیره، جمعیت کلیفرمها در روده کاهش یافت. ویسکوزیته محتویات روده در پرندگانی که جیره حاوی ۳۶درصد خوراک گلوتن ذرت دریافت کرده بودند در مقایسه با سایر تیمارها بیشتر بود (P<۰/۰۵). به طور کلی نتایج نشان دادافزودن خوراک گلوتن ذرت با آنزیم تا سطح ۲۴ درصد تاثیر نامطلوبی بر عملکرد ندارد و سبب افزایش قابلیت هضمپروتئین خام و چربی خام، افزایش جمعیت میکروبی مفید و کاهش جمعیت باکترهای مضر شد.

نویسندگان

علیرضا ازوجی

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه طیور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

منصور رضائی

استاد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

محمد کاظمی فرد

دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

امید عشایری زاده

دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان