بررسی رابطه بین تعهد مدیریت منابع انسانی و رفتارخدماتی کارکنان با توجه به نقش میانجی اعتماد به مدیریت در شهرداری بجنورد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 244

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA16_058

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1401

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تعهد مدیریت منابع انسانی و رفتارخدماتی کارکنان با توجه به نقش میانجی اعتماد به مدیریت در شهرداری های استان گلستان میباشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش-های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارکنان شهرداریهای شهربجنورد بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای مورد انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پرسشنامه محقق ساخته بود. سنجش اعتبار متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۶ محاسبه شد. روایی محتوا پرسشنامه توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ و روش مدل ساختاری با نرم افزار LISREL نسخه ۸/۸ استفاده گردید. نتایج نشان داد بین تعهد مدیریت منابع انسانی با رفتارخدماتی کارکنان باتوجه به نقش میانجی اعتماد به مدیریت رابطه معنی داری وجود دارد.

نویسندگان

مهدی معجزه

مدیر اجرایی سازمان آرامستان شهرداری بجنورد