اثر تنش کم آبی و کاربرد پاکلوبوترازول بر صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی دو رقم کلزا (Brassica napus)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 223

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSDEM03_092

تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر پاکلوبوترازول بر افزایش تحمل به تنش خشکی دو رقم کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال زراعی ۱۳۹۵-۹۶ به اجرا درآمد. عوامل مورد بررسی در این پژوهش شامل ارقام کلزا (اوکاپی و ناتالی)، غلظت پاکلوبوترازول (صفر و ۵۰ میلی گرم در لیتر) و سطوح آبیاری (آبیاری مطلوب و تنش کم آبی پس از ۶۰ درصد تخلیه EC) بود. اعمال تیمار پاکلوبوترازول در مرحله گلدهی و به روش خاک کاربرد صورت گرفت و پس از آن تنش کم آبی بر گیاهان مورد نظر اعمال شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تنش کم آبی منجر به افزایش معنیدار میزان پرولین، گلوکز، آنتوسیانین و فعالیت آنزیم های سوپراکسیددیسموتاز و پراکسیداز گردید

نویسندگان

ظهراب اداوی

گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور