اثر محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد ارقام گندم در شرایط دیم شهرستان خرم آباد

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 255

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSDEM03_079

تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی سولفات روی، بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف گندم در شرایط دیم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در شهرستان خرم آباد در سال زراعی ۹۷ - ۱۳۹۶ اجرا شد. عامل سولفات روی در ۴ سطح شاهد و محلول پاشی سولفات روی با غلظت های ۲ ، ۴ و ۶ در هزار و عامل رقمشامل سه رقم قابوس، کریم و آفتاب بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که برهمکنش محلول پاشی سولفات روی و رقم بر عملکرد دانه تاثیر معنی داری داشت. مقایسه میانگین ها نشان داد که تعداد سنبله در متر مربع در غلظت ۶ و ۴ درهزار محلول پاشی سولفات روی به ترتیب به میزان ۳۰/۱ و ۳۰/۰ درصد در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت . رقم آفتاب با ۳۰۶/۲ سنبله در مترمربع نسبت به رقم کریم با ۲۶۵/۶ سنبله در متر مربع، تعداد سنبله بیشتری را تولید نمود. رقم آفتاب با کاربرد سولفات روی با غلظت ۶ و ۴ در هزار بیشترین عملکرد دانه ۳۳۵۱ کیلوگرم در هکتار را تولید نمود و کمترین میزان عملکرد دانه ۲۲۳۸ کیلوگرم در هکتار متعلق به رقم کریم با عدم کاربرد سولفات روی بود.

نویسندگان

علی رباطی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

علی خورگامی

عضو هیئت علمی، دانشکده کشاورزی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.