تعدیل سمیت کروم توسط قارچ همزیستPiriphormospora indica در گیاه کاهو در سیستم کشت هیدروپونیک

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 75

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICONF07_011

تاریخ نمایه سازی: 1 خرداد 1401

چکیده مقاله:

کروم یکی از فلزات سنگین و سمی در خاک، کود و آب میباشد. قارچ همزیست Piriphormospora indica در تعدیلتنش ناشی از عناصر سنگین در گیاهان نقش اساسی دارد. به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف کروم ( ۰، ۶ و۳۰میلیگرم در لیتر) و قارچ P.indica ( شاهد و تلقیح شده) بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی کاهو( Lactuca sativa cv. Little jem)، آزمایشی به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴تکرار در سال ۱۳۹۹به صورت کشتهیدروپونیک در گلخانه اجرا گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که که با افزایش غلظت کروم وزن خشک ریشه و اندامهوایی و هدایت روزنه ای برگ کاهش یافت. در حالی که نشت الکترولیت افزایش یافت. تلقیح ریشه کاهو با قارچ P.indicaباعث افزایش وزن خشک ریشه و اندامهای هوایی و هدایت روزنه ای برگ شد. گیاهان تلقیح شده با قارچ P.indica توانستاثرات منفی سمیت کروم را کاهش دهد.

نویسندگان

زهرا مجنونی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

رسول آذرمی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

علی اکبر شکوهیان

دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

بهروز اسماعیل پور

استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

علی شاهی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران