بررسی تاثیر مزیت فناوری های بیمه (اینشورتک) بر رضایت و وفاداری مشتری (مطالعه موردی: بیمه آرمان)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 336

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNCCONF05_051

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر مزیت فناوری های بیمه(اینشورتک) بر رضایت و وفاداری مشتری است. جامعه آماری تحقیق کلیهمشتریان اینترنتی بیمه آرمان هستند که توان پاسخگویی به سوالات تحقیق راداشته باشند. چون تعداد این افراد نامحدود است با فرمول کوکران نمونه آماری۳۸۴ نفر محاسبه میشود. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ایو میدانی میباشد و روش نمونه گیری تصادفی ساده است. تحقیق حاضر از نظرهدف، یک تحقیق کاربردی می باشد و از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات وروش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد و ابزار تحقیقپرسشنامه استاندارد است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخمحاسبه شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفادهشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPLS استفاده شد. نتایج حاصلاز این تحقیق نشان داد که مزیت فناوری های بیمه (اینشورتک) بر رضایت ووفاداری مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نویسندگان

مجتبی هداوند

استادیار، گروه مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی مهر البرز تهران

علی زمانی بابگهری

گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

رامین خالقی طرقی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (تجارت الکترونیک)، موسسه آموزش عالی مهر البرز تهران