بررسی روش معادلات ساختاری برای تاثیر نقش مدیریت بحران و ساختار سازمانی بر فرسودگی شغلی در شهرداری بجنورد

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 74

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA15_010

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1401

چکیده مقاله:

هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی مدیریت بحران و رابطه آن با فرسودگی شغلی در شهرداری بجنورد می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شهرداری مرکزی، منطقه ۱ و ۲ به تعداد(۳۵۰ نفر) بودند که با توجه به جدول مورگان((۱۹۷۲ تعداد ۱۸۶ نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری دردسترس احتمالی انتخاب شدند و پرسشنامه های استاندارد مدیریت بحران توسط جهرمی (۱۳۸۰) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش((۱۹۸۱ در بین آنها توزیع گردید. پایایی پرسشنامه های مدیریت بحران و فرسودگی شغلی و کل سوالات کمک روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۸۱، ۰/۸۶ و ۰/۸۴ بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از روش مدل ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین مولفه های مدیریت بحران و فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنادار برقرار است از اینرو بار افزایش میزان نیازسنجی فعالیت های مدیریت بحران در سازمان ، فرسودگی شغلی پرسنل کاهش می یابد.

نویسندگان

حسن فرجی

کارمند شهرداری بجنورد