بررسی ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده و عملکرد کارکنان(مطالعه موردی:کارکنان شهرداری جیرفت)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 315

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS07_033

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1401

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین مساله های هر سازمانی، عملکرد شغلی کارکنان آن می باشد. برای بهبود عملکرد کارکنان، بایدشرایطی جدید در سازمان پدید آید تا زمینه رشد و تعالی کارکنان فراهم گردد. به همین منظور در این پژوهش هدف بررسی بررسی ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده و عملکرد کارکنان شهرداری جیرفت می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت روش توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای- میدانی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شهرداری جیرفت است که ۵۷۰ نفر میباشند. در این تحقیق برای انتخاب تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۲۰۶ نفربه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. آزمون فرضیات تحقیق نشان داد ارتباط آماری مثبت و معنیداری بین ابعاد سازمان یادگیرنده و عملکرد کارکنان شهرداری جیرفت در سطح معنیداری ۰ /۰۵ وجود دارد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان میدهد، قابلیت ها و توانایی های شخصی ، چشم ا نداز و آرمانهای مشترک ویادگیرنده تیمی با ضرایب ۱/۰۸۴، ۰/۵۱۴ و ۰/۴۰۷ تاثیرگذاری بیشتری نسبت به دیگر ابعاد سازمان یادگیرنده در بهبود عملکرد کارکنان شهرداری جیرفت دارند.

نویسندگان

سمیه مقبلی

کارشناس امور اداری منابع انسانی شهرداری جیرفت

اعظم ناصر اسدی

شهرداری جیرفت کارشناس معماری

مجتبی مقبلی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای کارشناس ارشد عمران