بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر عملکرد و اجزای متشکله اسانس گونه Tanacetum polycephalum Schultz- Bip.polycefalum

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 313

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF11_207

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1400

چکیده مقاله:

عملکرد گیاهان در اکوسیستم ها، تحت تاثیر عوامل غیرزندهای از جمله خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک قرار دارد. بنابراین آگاهی از کیفیت خاک، عامل مهمی در تغییرات مواد موثره گیاهان دارویی می باشد. هدف از این تحقیق ، بررسی اثر خصوصیات خاک بر عملکرد و مقدار ماده موثره دارویی اسانس گونه Tanacetum polycephalum می باشد. بدین منظور، اندامهای هوایی گیاه در مرحله گل دهی جمع آوری و پس از خشک شدن، اسانس گیری به روش تقطیر با آب صورت گرفت . تجزیه و شناسایی ترکیب های تشکیل دهنده اسانس با دستگاه GC و GC/MS انجام شد. جهت مقایسه میانگین تیمارها از آزمون دانکن و همبستگی بین پارامترها توسط ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت . نتایج نشان داد بازده اسانس در رویشگاههای بهشهر، سوادکوه و بلده به ترتیب ۷۵/۰ ، ۰۸/۱ و ۴/۱ درصد می باشد. مقایسه ترکیب های اصلی اسانس در جمعیت های مطالعه شده نشان داد که تفاوت در نوع و درصد اجزای متشکله می تواند ناشی از تاثیر عوامل مختلف اقلیمی و خاکی باشد.

کلیدواژه ها:

Tanacetum polycephalum ، خواص شیمیایی خاک ، رویشگاه

نویسندگان

فاطمه رضازاده

کارشناس ارشد مرتعداری

سمانه سادات محزونی کچپی

دانشجوی دکترای علوم مرتع دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

محمد مهدوی

دانشیار گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

محمدحسن جوری

دانشیار گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

پژمان طهماسبی کهیانی

دانشیار گروه علوم مرتع دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

لیلا رزوبه نصیرایی

عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور