آقای دکتر پژمان طهماسبی کهیانی

Dr. Pejman Tahmasebi kahiani

دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (397781)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور