تعریف رهبری اخلاقی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی (مورد مطالعه شهر اهرم)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 458

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MBAC04_343

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1400

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر به شناسایی رابطه رهبری اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک ملی در شهر اهرم پرداخته است. به منظور تعیین رابطه ی تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی بر اساس حجم و اندازه نمونه از روش پیمایشی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا با استفاده از روش های آماری توصیفی مانند فراوانی، میانگین، میانه، انحراف معیار، استفاده شد تا یک تصویر کلی و اجمالی از متغیرها بدست آید در ادامه برای اندازه گیری روایط بین متغیر های مستقل و وایسته آمار استنباطی از طریق آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره، آزمون های مقایسه ای تحلیلواریانس ، فریدمن و کالموگروف اسمیرنوف انجام گرفت و نیز آزمون های معنی دار F و T استفاده گردید. همچنین از نرم افزاری SPSS جهت تحلیل اطلاعات بدست آمده استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین دو متغیر رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و همچنین نتایج آزمون دو جمله ای حاکی از آن است که سبک رهبری در بانک ملی منطبق بر سبک رهبری اخلاقی بوده و براساس نتیجه آزمون t تک نمونه ای، تعهد سازمانی کارکنان آن بیشتر از حد متوسط است و درک شاخص های رهبری اخلاقی مدیران بین دو گروه کارکنان متاهل و مجرد بانک تفاوت معناداری را نشان می دهد. تحلیل یافته های حاصل از آزمون های مقایسه ای نیز بیانگر وجود تفاوت معنادار تعهد سازمانی در گروه های جنسیتی ، وضعیت تاهل ، سطح تحصیلات و سوابق خدمتی می باشد .

نویسندگان

سیدعلی طباطبایی مهریزی

کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان،ایران