تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی در یک شرکت دولتی براساس مدل کامرون و کوئین

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 187

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PMSQ-13-4_006

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1400

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین راهکارهای پرورش ایده های نو و کارآفرین، بنیان نهادن فرهنگ کارآفرینی در سازمان است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی براساس مدل کامرون و کوئین بر کارآفرینی در یک شرکت دولتی است. روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل ۶۹۱ نفر از کارکنان یک شرکت دولتی است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد آن ۲۵۲ نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی مدل کامرون و کوئین (۲۰۰۶) و کارآفرینی مارگارت هیل (۱۹۹۶) استفاده شد. روایی پرسشنامه های یادشده توسط اساتید و صاحب نظران تایید شد و ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه ها به ترتیب ۹۳/۰ و ۹۴/۰، به دست آمد. همچنین برای تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد مولفه های فرهنگ توسعه گرایی، مراتب گرایی و گروه گرایی به ترتیب در این شرکت دولتی دارای بیشترین تاثیر معنادار بر کارآفرینی بود اما مولفه فرهنگ نتیجه گرایی تاثیر معناداری بر کارآفرینی نداشت. نتایج: با توجه به اینکه براساس نتایج به دست آمده فرهنگ سازمانی غالب در شرکت یادشده فرهنگ توسعه گرایی است. پیشنهاد می شود، این شرکت برای حفظ پایایی و پویایی و همچنین ارتقای وضعیت کارآفرینی، فرهنگ سازمانی توسعه گرایی را تقویت کند.

کلیدواژه ها:

فرهنگ سازمانی ، مدل کامرون و کوئین ، کارآفرینی سازمانی ، توسعه گرایی ، مراتب گرایی ، گروه گرایی و نتیجه گرایی

نویسندگان

اصغر آقائی

استادیار گروه آماد و پشتیبانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

حسین طاهری

مربی گروه تربیت بدنی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

مهدی معنوی شاد

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، گروه مدیریت اجرایی ، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.