تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی ساختار مدیریت شهری با رویکرد آینده پژوهی(مطالعه موردی: شهر تهران)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 575

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEIS01_145

تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1400

چکیده مقاله:

شهر پیچیده ترین و متنوع ترین جلوه های زندگی بشری را در خود دارد بدون وجود نظام مدیریت شهری کارآمد، انجام برنامه ریزیهای لازم برای رشد و توسعه آینده شهر مغفول می ماند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی ساختار مدیریت شهری با نگاه آینده پژوهانه در شهرتهران تدوین شده است. روش پژوهش به کار گرفته شده از نوع ترکیبی- متوالی (اکتشافی- تبیینی) است، یافته ها براساس نظرسنجی و مصاحبه با ۳۵ کارشناس خبره از منخصصان در امور شهری شهر تهران که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده برآورد گردید. روش و ابزار تحلیل داده ها در بخش کیفی پژوهش مبتنی بر تحلیل محتوا و در بخش کمی مبتنی بر تحلیل ساختاری با بهره گیری از نرم افزار میکمک است. نتایج تحقیق نشان میدهد؛ عوامل "ضعف در حس تعلق شهری شهروندان"، "عدم بهره گیری کافی از توان سرمایه گذاری بخش خصوصی در راستای توسعه شهری"، "عدم وجود زیرساختهای نوین شهری"،" عدم وجود منابع درآمد پایدار" از عوامل اساسی در ناکارآمدی مدیریت شهری، در شهر تهران است که میتواند نهتنها مدیریت شهری را در وضعیت موجود بلکه میتواند مدیریت شهری را در وضعیت مطلوب و آینده دچار چالشهای جدی و اساسی نماید. در این راستا حرکت به سوی شهرهای پایدار و سازمان فضایی مطلوب نیازمند رفع چالشهای امروزی است. از دیگر نتایج پژوهش حاضر، خوشه بندی و گونه بندی عوامل به دسته بندی عوامل وابسته، مستقل، بینابین و استراتژیک است.

نویسندگان

صدیقه لطفی

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران.

فاطمه اکبری

دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران.