تخمین رطوبت غلاف گیاه نیشکر با کمک تصاویر ماهواره سنتینل

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 426

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCAMEM13_130

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1400

چکیده مقاله:

اهمیت نقش وضعیت آب در بافت گیاهی در ارتباط با رشد نیشکر، منجر به اندازه گیری رطوبت گیاه در ارتباط با نیاز آبی آن شد. رطوبت غلاف برگ یکی از پارامترهایی است که می توان با اندازه گیری آن به میزان رطوبت موجود در بافت گیاه پی برد. هدف از این پژوهش بر آورد رطوبت غلاف برگ با کمک تصاویر ماهواره سنتینل-۲ می باشد. این تحقیق در سال زراعی ۱۳۹۹ در مزارع کشت و صنعت امیر کبیر در تیر ماه بر روی واریته ۱۰۶۲-CP۶۹ انجام شد. به این منظور ۹ مزرعه انتخاب شد و میزان رطوبت غلاف برگ در ۴۵ نقطه اندازه گیری گردید. به طور همزمان تصویر ماهواره اخذ شد و شاخص هایNDVI ،NDWIو باندهای B۸ B۴ و B۱۲ توسط نرم افزار SNAP محاسبه شدند. از مدل رگرسیون خطی چندگانه، و روش درونیابی RBF با تابع انتقال خطی به منظور مدلسازی و استخراج رطوبت غلاف بر استفاده شد. نتایج نشان داد از بین همه متغیرهای B۸ B۴ NDVI ،NDWIو B۱۲ که بعنوان ورودی به هر دو مدل داده شد، روش انتخاب ویژگی SFS توانست بر اساس معیار کمترین خطا، برای مدل رگرسیون خطی چندگانه دو متغیر B۸ B۴: همچنین برای روش درونیابی RBF دو متغیرNDVI ،B۸را برای فرآیند مدلسازی رطوبت غلاف برگ انتخاب نماید. مقادیر R۲ و MSE برای مدل رگرسیون خطی چندگانه به ترتیب۰/۵۱ و ۰/۰۱۹و برای روش درونیابی RBF با تابع انتقال خطی مقدار این دو به۰/۲۷ و۰/۰۰۹ بهبود یافت. از مقایسه نتایج دو مدل می توان نتیجه گرفت که روش درونیابی RBF با تابع انتقال خطی توانایی بالاتری نسبت به روش رگرسیون خطی چندگانه در تخمین رطوبت غلاف برگ نیشکر دارد. با کمک تصاویر ماهواره سنتینل-۲ و پردازش های مناسب، می توان با دقت خوبی میزان رطوبت موجود در غلاف گیاه نیشکر را برآورد کرد.

کلیدواژه ها:

نیشکر ، رطوبت بافت گیاهی ، روش های یادگیری ماشین ، روش درونیابی

نویسندگان

مریم سلطانی کاظمی

دانشجوی دکتری گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سعید مینایی

استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حسین شفیع زاده مقدم

استادیار، گروه مدیریت منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ایران

علیرضا مهدویان

استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران