بررسی سیستم حسابداری و بودجه بندی شهرداری ها در مطابقت با بیانیه شماره ۳۴ هیات استانداردهای حسابداری دولتی جهت ارائه الگوی نوین در جهت بهبود سیستم حسابداری و بودجه بندی آنها (شهرداریهای استان کرمان)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 355

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ERCMKP01_022

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1400

چکیده مقاله:

بیانیه شماره ۳۴ هیات استانداردهای حسابداری دولتی در سال ۱۹۹۷ توسط هیئت استانداردهای حسابداری امریکا طراحس شد. هدف از این تحقیق بررسی سیستم حسابداری و بودجه بندی شهرداریها در مطابقت با بیانیه شماره ۳۴ هیات استانداردهای حسابداری دولتی در شهرداریهای استان کرمان میباشد. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر ۱۳۰ نفر بوده ( تعداد شهرداریهای استان کرمان مشتمل بر ۷۰ شهرداری است) و آنالیز داده ها از طریق نرم افزارهای آماری SPSS و Minitab در دوبخش روشهای توصیفی و روشهای استنباطی انجام شد. نتایج نشان داد بر اساس نظر پاسخ دهندگان امکان اصول و استانداردهای حسابداری دولتی طبق بیانیه شماره ۳۴ در شهرداریهای استان کرمان وجود دارد و این در نتیجه تجزیه و تحلیل هر یک از اصول و استانداردهای حسابداری دولتی بر مبنای مسئولیت پاسخگویی طبق بیانیه شماره ۳۴ هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی در شهرداریهای استان کرمان نتیجه شد. آزمون اسپیرمن نشان داد فرض H۰ در سطح معنی داری α=۰.۰۵ به شدت رد می شود و حداقل %۵۰ افراد به این موضوع موافقاند، که این اصل در شهرداریهای استان کرمان امکان اجرا دارد. بنابراین میتوان گفت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی منطبق با بیانیه شماره ۳۴ هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی، بریا شهرداریهای استان کرمان میتواند امکان پذیر باشد.

نویسندگان